Provozní řád tělocvičny TJ Sokol Ostrovačice

TJ Sokol Ostrovačice, Osvobození 158, 664 81 Ostrovačice, jako vlastník objektu a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti v tomto zařízení následující provozní řád.
I. Základní ustanovení
1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele tělocvičny a jejího příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu.
2. Pokud užívá tělocvičnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.
3. Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu konkludentně – vstupem do objektu tělocvičny.
II. Prevence škod
Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví. 
Každý je povinen předcházet vzniku škod.
III. Vstup do objektu
1. Vstup do objektu je povolen pouze oprávněným osobám, členům TJ, a žákům ZŠ Ostrovačice výhradně s pedagogickým dozorem, a to jen v době dle rozvrhu sestaveného ZŠ Ostrovačice. Se souhlasem těchto organizací mohou do objektu vstupovat i účastníci jimi pořádaných akcí v tělocvičně; za tyto osoby a jejich jednání pak nese odpovědnost taková organizace jako za své členy. 
2. K maximálnímu a hospodárnému využití objektu v průběhu celého dne je zpracován vlastníkem objektu pro každý školní rok přesný týdenní rozvrh, který je pro všechny uživatele závazný.
IV. Čistota a pořádek v objektu
1. V objektu je vlastníkem zajištěn pravidelný úklid.
2. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.
3. Vstup do sálu tělocvičny a nářaďovny je povolen zásadně po přezutí. Zakazuje se používat sportovní obuv opatřenou kolíky nebo černou gumovou podrážkou.
4. Za správné přezutí všech účastníků cvičení odpovídají cvičitelé nebo příslušný pedagog.
5. V průběhu cvičení musejí být vchodové dveře uzamčeny, aby nebyl možný nekontrolovatelný vstup do objektu.
6. Každý je k zajištění pořádku povinen uposlechnout příkazu pověřeného zaměstnance vlastníka a podat mu vysvětlení o způsobené škodě.
V. Provoz tělocvičny
1. Veškeré přesuny nářadí se provádějí pouze podle pokynů cvičitele, trenéra nebo pedagoga.
2. Druh používaného nářadí určují cvičitelé, trenéři nebo pedagogové, kteří rovněž vydávají drobné cvičební nářadí (míče, švihadla apod.). Toto drobné náčiní musí být čisté, aby nedocházelo ke znečištění tělocvičny. K ukládání drobného cvičebního nářadí slouží uzamykatelné skříňky, které lze jednotlivým uživatelům na požádání přidělit.
3. Osvětlení tělocvičny ovládají pouze cvičitelé nebo pedagogové, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu osvětlení. Před odchodem musí být všechna světla (včetně svítidel v předsálí, přísálí, v šatnách a na WC) zhasnuta.
4. Otevírání oken k větrání provádějí pouze cvičitelé. Ti rovněž před odchodem z tělocvičny zkontrolují, zda jsou všechna okna uzavřena.
5. Jakékoliv škody na zařízení tělocvičny jsou cvičitelé, trenéři a pedagogové povinni ohlásit.
6. Regulaci topení v tělocvičně provádí výhradně správce tělocvičny.
VI. Protipožární prevence
1. K zabezpečení protipožární prevence jsou vydány zvláštní směrnice. Je povinností všech se s nimi seznámit a dodržovat je.
2. Zakazuje se kouření v celém objektu.
VII. Prevence proti úrazům
1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.
2. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v tělocvičně a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.
3. Všichni cvičitelé, trenéři a pedagogický dozor musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout. K ošetření zranění slouží zdravotní skříňka, která je cvičitelům a pedagogickému dozoru přístupná. Použití zdravotní skříňky musí odpovědná osoba ohlásit.
4. K závažnému zranění je nutno přivolat lékaře.
VIII. Odpovědnost za škodu
1. Každý odpovídá vlastníku za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
2. Za škodu na věcech vnesených a odložených uživateli odpovídá nájemce - provozovatel či pořadatel sportovní či kulturní akce. Pokud soud určí, že za škodu na věcech vnesených či odložených odpovídá vlastník objektu, zavazuje se nájemce uhradit vlastníku částku odpovídající takové náhradě škody, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, ukládajícího vlastníku takové plnění.
IX. Sankce za nesplnění povinnosti
1. Pokud nájemce či uživatel nesplní některou svou povinnost podle čl. III., IV., V., VI, VII a VIII. tohoto provozního řádu, je za každé jednotlivé porušení povinnosti povinen zaplatit vlastníku smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pět set korun českých), a to do tří dnů ode dne porušení povinnosti.
2. V případě opakovaného porušení povinností nájemcem či uživatelem je vlastník oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
X. Závěrečná ustanovení
1. V ostatním se práva a povinnosti uživatelů řídí právním řádem České republiky.
2. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do tělocvičny.
3. Tento provozní řád vstupuje v účinnost dne 1. 1. 2008.
4. Schváleno výborem TJ Sokol dne 26. 2. 2016.

Předseda TJ Sokol
Ing. Luboš Zeman

Provoz_rad_telocvicny.pdf (40,8 kB)