Informace o ochraně osobních údajů

TJ Sokol Ostrovačice, z.s., nám.Osvobození 158, Ostrovačice 664 81, IČO 44947861 je Správcem Vašich osobních údajů, protože jste členem Spolku nebo zákonným zástupcem člena Spolku.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené zákonem 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, kontaktování členů s informacemi o aktivitách, vyřizování pojištění apod.). Údaje budou uchovávány 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a. Zpracovávány jsou osobní údaje, které členové spolku poskytnou při registraci, při vytvoření objednávky či při realizaci smlouvy. Jedná se o: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mail.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Spolku.

V rámci akcí pořádaných Sokolem budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace a propagace. Sokol nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Při pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup, kde je třeba se při jejich pořizování chovat slušně – zejména respektovat ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, která upravují pořizování podobizny.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Správce osobních údajů v souvislosti s činností spolku zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou k těmto účelům:

  • vedení evidence členské základny České unie sportu na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi;
  • žádosti o dotace;
  • kontaktování a poskytnutí informací o aktivitách Spolku;
  • plnění smluvní povinnosti.

JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z členství ve Spolku a ze smluvního vztahu. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně pracovníky Sokola. Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

  • příslušným sportovním Svazem · příslušným Okresním sdružením České unie sportu, SCS ČUS · výkonným výborem České unie sportu, z.s.

Sokol nepředává Vaše údaje subjektům do třetích zemí (mimo EU).

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů. Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku. Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

BEZPEČNOST

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali pročtení výše uvedených informací.

 

V Ostrovačicích dne 25. 5. 2018

Ke stažení:

Sokol_Informace_o_ochraně_osobních_údajů (1).docx (29570)

Sokol_Záznam_o_činnostech_zpracování.docx (24231)