Historie sokolovny

TJ Sokol Ostrovačice byl založen 1.12.1919 na ustavující schůzi. Zájem o cvičení byl veliký, v zimě se cvičilo v hostinci U Svítilů a ve Slovárně velkostatku.V létě v zahradě za stodolou velkostatku. V roce 1920, kdy byl rozparcelován velkostatek byla přidělena půda občanům a toho využil výbor a zařídil pěkné cvičiště „na pravé straně směr Brno na konci dědiny“/citace z kroniky/. Zde bylo zbudováno skladiště na nářadí a při pěkném počasí se cvičilo zde. Přes zimu se museli cvičenci spokojit s prostorami v hostinci a na Slovárně. Po roce 1945 došlo k úpravě cvičiště a vybudování klubovny a byla vykopána studna vedle klubovny. Hřiště také bylo upraveno tak, aby v zimě sloužilo jako kluziště, bylo zbudováno osvětlení. V roce 1946 bylo hřiště osázeno lipami, které jsou zde dodnes. V roce 1947 požádal výbor TJ MNV o přidělení bouračky, která měla sloužit jako materiál pro stavbu nové sokolovny. Začaly se vyřizovat plány a povolení, ale bohužel to nevyšlo, stavba sokolovny nebyla ONV zařazena do prováděcího plánu a bouračku taky ONV zastavil z přičinění místního občana. V roce 1947 byla řešena žádost TJ Sokola Říčany, týkající se společné výstavby sokolovny V Loukách/pozemek mezi Ostrovačicemi a Říčany/ výbor TJ Sokol Ostrovačice tuto žádost jednohlasně odmítl. 28.února 1957 byla odeslána žádost na stavbu sokolovny na O.V.S v Rosicích, kde tato žádost byla kladně vyřízena a odeslána na Krajský výbor tělovýchovy do Brna. 23.7.1957 je žádost TJ Sokola Ostrovačice Krajským výborem schválena. Byla provedena sbírka po vesnici na vypracování plánů, výtěžek činil 1600 Kč.V roce 1960 byla stavba sokolovny začleněna do akce Z. Byla zvolena stavební komise: Krška Oldřich, Nedbálek František, Valnoha Jindřich, Pokorný Jaroslav, Zapletal Antonín, Ustohal Jan, Veselý Alois, Ustohal Ladislav. Vedení stavby převzal Zapletal Antonín. 3.8.1957 deset dobrovolníků jelo lámat kámen na stavbu do lomu Mařenka v Okrouhlíku, který tam domluvil Sedláček Miloš za 2 Kčs za 1m³. Sokolovna v Ostrovačicích byla postavena na vlastním pozemku, získaným v roce 1920 při parcelaci velkostatku. Budova postavena v půdorysných rozměrech 35,85x17,85 m s přístavkem vchod o rozměrech 7,7x12,15 m. Jeviště 6x12 m, podsklepeno – kuchyň, výčep, 2 záchody, maskérna, šatna herců. Sál na cvičení o rozměrech 12x22 m, přísálí 4x17 m, skladiště nářadí 4x5 m, vestibul 6x12 m, záchody, sprchy a šatny, sklepy pro kotelnu a uhlí, vodárnu, schodiště do poschodí na balkon, klubovny, zdravotní místnost, bytová jednotka. Před hlavním vchodem byl postaven přístřešek o 6 pilířích, vyzděná ochranná zeď s betonovým podstavcem a litinovou deskou, znázorňující příchod cvičenců do sokolovny s letopočtem 1957-62. Na výstavbu sokolovny byl spotřebován tento materiál: 210 000 cihel, 276 m³ písku, 200 m³ štěrkopísku, 391 q vápna, 200 m³ kamene, 640 q cementu, 189 m³ dřeva, prken,fošen, 13491 kg různého železa, 270 ks betonové římsovky, 3300 kg asfaltu, 1400 m² asfaltové lepenky, 444 kg lepenkového papíru, 2520 m² palachu, 45 m³ škváry,10000 ks eternitu,1000 hřebenáčů, 360 m² skla.Elektromateriál: 2217 m plášťových trubek různého průměru, 400 m pancéřovaných trubek, 240 plášťových krabic s víčkem, 11 ks plášťových krabic pro vypínače a zásuvky,46 ks litinových krabic, 300 kg sádry a ještě mnoho dalšího elektromateriálu, vodoinstalačního materiálu a sanitárního vybavení. Tělocvičné nářadí zabudované napevno: 2 soupravy mechanických kruhů úplných, 6 ribstolů,1 souprava pro odbíjenou včetně sítě, 1 souprava na šplhání: 2 lana, 3 tyče, 2 mechanické žebře,2 kladiny. Ostatní nářadí : 2 stoly pro stolní tenis, žíněnky, pérové můstky, bradla, hrazda, metací stůl, koně, kozy, lavičky, švédské bedny, stojany pro skok do výšky. Pro kulturní produkci: 50 stolů, 178 židlí, v nálevně výčepní stůl s příslušenstvím, police na sklo. Se stavbou sokolovny bylo započato 5.10.1957 a celková hodnota díla činila 1.938.071,22 Kč, bylo odpracováno 63.901 brigádnických hodin, dále bylo zajištěno nářadí v hodnotě 50.000Kč. Sokolovna byla slavnostně otevřena 14.10.1962. A od té doby slouží nejenom sokolům,ale i všem občanům. Mimo cvičení TJ, zde probíhá v dopoledních hodinách výuka tělesné výchovy místní ZŠ, konají se zde všechny kulturní akce: plesy, zábavy, hody, divadelní představení, besídky, karnevaly, koncerty, dětské dny. Proto jsme velice vděčni našim předchůdcům, kteří byli ochotni se pustit do tak velkého díla jako je naše sokolovna a děkujeme jim, že pro nás a další generace tuto krásnou sokolovnu postavili. Je obdivuhodné, že při tolika odpracovaných brigádnických hodinách, ještě stačili nacvičit spartakiádní vystoupení a v létě pomoci místnímu JZD při žňových pracích. Slibujeme, že vynaložíme veškeré úsilí, aby sokolovna splňovala svůj účel, ke kterému byla postavena.

 

Výbor TJ Sokol Ostrovačice
V Ostrovačicích 13.10.2012